Leveringsvoorwaarden

1 Algemeen
Onder bonbecwijnen.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de virtuele winkel van wijnhandel BonBec Wijnen, gevestigd en feitelijk kantoorhoudend te Haarlem, Wagenweg 140, 2012 NK, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34234126. De algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen, waarbij bonbecwijnen.nl als adviseur optreedt en waarbij BonBec Wijnen als leverancier optreedt. De leveringsvoorwaarden van BonBec Wijnen zijn dan ook van toepassing. Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd. Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

2 Aanbiedingen

Aanbiedingen van bonbecwijnen.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Bonbecwijnen.nl heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Afbeeldingen van artikelen, flessen of etiketten kunnen afwijken.

3 Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, verschuldigde accijns belasting en verzendkosten tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Bonbecwijnen.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u door middel van e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

4 Betaling
Betalingen vinden door de klant plaats via automatische incasso of een girale betaling na accorderen van bonbecwijnen.nl. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is bonbecwijnen.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bonbecwijnen.nl zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft bonbecwijnen.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

5 Aflevering/levertijd
Bestellingen plaatst u per doos van 12 flessen en in geval van Banyulswijnen per doos van 6 flessen. De wijnen worden gratis thuisbezorgd vanaf 24 flessen (Banyuls: vanaf 12 flessen). Wij behouden het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. Wij behouden ons het recht voor, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen.

Op de internet site aangegeven levertijden gelden als indicatief en niet als fatale termijn. Bonbecwijnen.nl zorgt voor bezorging, per post of verzending op enige andere wijze. Bonbecwijnen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De eigendom gaat over bij aflevering. Bonbecwijnen.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen De extra kosten van de nalevering worden door bonbecwijnen.nl gedragen. Na ontvangst van het product, heeft de consument 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren, mits in de originele staat. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de 'niet goed-geld terug' regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. Indien de leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Bezorging buiten Nederland geschiedt alleen na overleg.

6 Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden. Vorderingen en verweren, gegrond of feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is bonbecwijnen.nl slechts gehouden tot aflevering van ontbrekende, herstel van het afgeleverde of vervanging van het afgeleverde product als bonbecwijnen.nl hiervoor kiest.

7 Aansprakelijkheid
Bonbecwijnen.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van leverancier. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bonbecwijnen.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier geleverde goederen, is leverancier niet aansprakelijk

8 Schadevergoeding
Bonbecwijnen.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen,dan wel ontstaan is door omstandigheden die opgrond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van bonbecwijnen.nl komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-,uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog of oorlogsdreiging, schuld van bonbecwijnen.nl, behoudens opzet of grove schuld. Bonbecwijnen.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak-en/of personen schade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van bonbecwijnen.nl ingevolge dwingerechtelijke bepalingen.

9 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen bonbecwijnen.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of indien bonbecwijnen.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van bonbecwijnen.nl of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Contact   ·   Colofon   ·   Sitemap